Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'foto-soutez.cz'@'localhost' (using password: YES) in /home/www/foto-soutez.cz/www/pripoj.php on line 8

Warning: mysql_query() expects parameter 2 to be resource, boolean given in /home/www/foto-soutez.cz/www/pripoj.php on line 10

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/www/foto-soutez.cz/www/pripoj.php on line 13

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /home/www/foto-soutez.cz/www/pripoj.php on line 13

Notice: Undefined variable: title in /home/www/foto-soutez.cz/www/podminky.php on line 6
foto-soutez.cz
ÚvodInformaceLidéRegistraceGaleriePodmínky1. ročník2. ročník 

Základní pravidla soutěže

Soutěžícím se může stát každý student nebo zaměstnanec Univerzity Palackého v Olomouci, včetně členů poroty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo neuveřejnit fotografie, které by byly v rozporu s platnými zákony České republiky, nebo by poškozovaly jméno soutěže případně fakulty či univerzity.

Pokud jsou na fotografii zobrazeny osoby, jejíž totožnost lze rozpoznat, musí autor být schopen na vyžádání předložit souhlas těchto osob s veřejnou prezentací.

Nečestné jednání, falšování autorství nebo ovlivňování porotců je důvodem k diskvalifikaci.Podrobná pravidla soutěže „Tělo, pohyb, emoce“

I. Obecná ustanovení

1. Soutěž Tělo,pohyb,emoce (dále jen „soutěž“) probíhá na území České republiky. Účastníkem soutěže se stává každý, kdo akceptuje její pravidla a odešle fotografii způsobem uvedeným v těchto pravidlech.
2. Organizátorem soutěže je Katedra Rekreologie, FTK UP v Olomouci (výše též „organizátor“).
3. Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba nebo skupina osob, které mají stanoveného zástupce fyzickou osobu, jsou studenty nebo zaměstnanci UP v Olomouci a mají trvalý pobyt na území České republiky.
4. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
5. Organizátor si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat i její pravidla.
7. Do hodnocení soutěže bude zařazen každý účastník, který splní pravidla této soutěže. Organizátor je však oprávněn vyřadit ze soutěže zaslané fotografie, které:
a) budou obsahovat prvky násilí či erotické prvky v rozsahu překračujícím přípustnou míru nebo míru vhodnou pro zamýšlený účel užití fotografie,
b) budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
c) nebudou zaslány způsobem uvedeným v těchto pravidlech,
d) by mohly poškodit pověst či dobré jméno organizátora,
e) již byly užívány (zejména rozšiřováním či sdělováním veřejnosti),
f) k nimž by nemohl organizátor získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
g) u nichž by bylo podezření, že by k nim nemohl organizátor získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
h) které budou v rozporu s těmito pravidly,
i) které budou (či jejich užívání by bylo) jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy.

II. Práva a povinosti účastníků

1. Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že:
a) je autorem dodané fotografie, že tato fotografie je původní,
b) zveřejněním fotografie na www.foto-soutez.cz a jejím dalším užitím v jiných elektronických nebo tištěných materiálech nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
c) zveřejněním fotografie nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
d) veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití fotografie (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání fotografie uspokojeny.
2. Zasláním fotografie do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití této fotografie ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití fotografie je organizátor oprávněn užít fotografii vcelku nebo její část, nejen v její původní podobě (tj. v jaké byla účastníkem odevzdána), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou fotografie, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (fotografii) upravovat a jinak měnit.
3. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány jejich obrazové záznamy.
4. Osobní údaje účastníků (jméno, příjmení, email) budou organizátorem užity (nad rámec uvedený v odstavci 3) pouze za účelem kontaktování výherců.

III. Princip soutěže

1. Účastníci posílají fotografie na určité téma v termínech určených v harmonogramu. Fotografie bude možné nahrávat do soutěžní galerie na serveru www.foto-soutez.cz. Podmínky pro zařazení fotografií do soutěže jsou následující: každý soutěžící nebo tvůrčí skupina může zaslat libovolné množství soutěžní fotografii a soutěžící může být členem libovolného množství různých tvůrčích skupin. Fotografie musí být v digitální podobě ve formátu JPG, minimální požadovaná velikost fotografií je 800 x 600 pixelů a maximální velikost souboru může být až 4 MB. Všechny soutěžní fotografie, nahrané elektronicky prostřednictvím webových stránek a splňující podmínky soutěže, budou uveřejněny v internetové galerii fotografií na stránkách soutěže. Pro nahrání je nutné se na stránkách registrovat a při registraci je třeba uvést umělecké jméno, pravé jméno účastníka nebo zástupce skupiny, email a název fotky. Fotografie bude hodnotit komise, její hodnocení bude po ukončení hlasování zveřejněno na serveru www.foto-soutez.cz. Dále bude probíhat hlasování veřejnosti. Po zadání emailu a vyplnění formuláře může každá osoba přidělit jeden hlas jedné soutěžní fotografii. Nekalé hlasování může být upraveno organizátorem soutěže.

V. Zveřejnění pravidel

Tato úplná, pro hru závazná pravidla, budou zpřístupněna po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese http://www.foto-soutez.cz.

   

Vyhlašovatel: Katedra Rekreologie FTK UP
Kontaktní osoba: Tomáš Nohejl
Email: tomas@nohejl.cz
Telefon: 608 883 077

Partneři:
www.vemeste.cz
www.rekre.cz